• KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8

     • UCZNIOWIE!    RODZICE!

       

      Od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy na terenie naszej szkoły KONSULTACJE dla uczniów klas 8.

      W poniedziałek 25 maja 2020 r. odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

      We wtorek 26 maja 2020 r. odbędą się konsultacje z j. polskiego.

      W środę 27 maja 2020 r. odbędą się konsultacje z j. angielskiego.

      W czwartek 28 maja 2020 r. odbędą się konsultacje z matematyki.

      Natomiast w piątek 29 maja 2020 r. będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z pozostałych przedmiotów.

      Szczegółowy harmonogram oraz godziny spotkań nauczycielami przekażą wam wychowawcy po uzgodnieniach (z uczniami i rodzicami) oraz dyrekcją szkoły.

      Każda klasa zostanie (przez wychowawcę) podzielona na dwie grupy.

      Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konsultacji będzie zadeklarowanie ( przez ucznia), chęci wzięcia w niej udziału poprzez zgłoszenie tego faktu wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu oraz podpisanie i dostarczenie do szkoły Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna, ( które jest do pobrania na platformie Moodle oraz na stronie internetowej szkoły).

      Bez podpisanego oświadczenia uczeń nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.

      Uczeń: wchodząc na teren szkoły będzie musiał zachować 2m dystans od swoich koleżanek i kolegów, być zaopatrzony w maseczkę, mieć swoje książki, zeszyty i przybory szkolne. Konieczna będzie dezynfekcja rąk. Niedopuszczalne jest pożyczanie sobie czegokolwiek. Po wejściu do wskazanej sali lekcyjnej uczniowie siadają w ławkach pojedynczo, ( co druga ławka). W tym momencie będą mogli zdjąć maseczkę. Każdorazowo po wyjściu grupy z sali lekcyjnej będzie ona dezynfekowana przez pracowników szkoły. Każda grupa uczniów z danej klasy będzie miała zajęcia w innej sali lekcyjnej. Wychodząc z sali uczeń będzie zobowiązany do założenia maseczki.

      Dyrektor szkoły- Małgorzata Junyk

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie na podstawie  § 18.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawach bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018, poz. 2140)  informuje, że z uwagi na bardzo małe zainteresowanie rodziców (dwoje) przyprowadzania dzieci do oddziałów przedszkolnych, brak możliwości spełnienia wymogów dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie pandemii,  zawiesza działalność oddziałów przedszkolnych w naszej placówce na okres od dnia  18 maja  do 24 maja 2020 r. Decyzja została podjęta po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

      Dyrektor szkoły- Małgorzata Junyk

     • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

     • Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

      24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

      Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. 

      Terminy egzaminów

      Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

      Dyrektor szkoły -Małgorzata Junyk

     • BHP w domu

     • W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym od 25 marca 2020 r. kontynuowana jest nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to trudny czas, nie tylko dla pracowników pedagogicznych ale przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców.

       Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań rodzi nowe zagrożenia dla uczniów. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

      Przestawiamy Państwu zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze:

      Dyrektor szkoły Małgorzata Junyk

     • REKRUTACJA NA ROK SZK. 2020/2021

     • Szanowni Rodzice  uczniów oddziałów zerowych i klas pierwszych  w roku szkolnym 2020/2021.

              W związku z obowiązkiem powiadomienia przez szkołę rodziców o przyjęciu ich dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych  na rok szkolny 2020/2021 informujemy, że ze względów bezpieczeństwa i przepisów RODO powiadomienia te będą odbywały się drogą telefoniczną lub elektroniczną w terminie do 30.04.2020 r.

                                                                                                                           wicedyrektor  Elżbieta  Getler

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice!


     • Ministerstwo Edukacji Narodowej ponownie przedłużyło okres zajęć zdalnego nauczania do 24 maja 2020 r.. W związku z tym, każda szkoła zobowiązana jest do zbadania możliwości zdalnego nauczania. Aby precyzyjnie określić możliwości ww. nauczania w naszych warunkach wcześniej prosiłam wychowawców o taką analizę wśród swoich uczniów.

      Gmina Szubin zakupiła dla uczniów komputery z projektu unijnego „ Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Sześć z nich trafiło do naszych uczniów. Zakupiłam również komputery z funduszu szkolnego oraz użyczyłam komputery szkolne kilku rodzinom.

      Jeżeli jednak są jeszcze osoby, które mają kłopot ze sprzętem komputerowym proszę  o wypełnienie ANKIETY.

      Proszę o otwarcie ankiety ( „Ankieta- dostęp do Internetu, komputera i telefonu”) ze strony szkoły i jak najszybsze jej wypełnienie i odesłanie na adres sekretariat@sp1.szubin.pl do dnia 28.04.2020 do godziny 15.00.


      Dyrektor szkoły- Małgorzata Junyk

     • Praca szkoły do 26 kwietnia 2020 r.

     •  

           Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach i wprowadzeniem zdalnego nauczania zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN  do 26.04.2020 r., nauczanie na odległość jest obowiązkowe.

      Drodzy Uczniowie!

           Rozpoczynamy  nowy sposób zdobywania i przekazywania   wiedzy, tak odmienny od zajęć prowadzonych w szkolnych ławkach, nazwany  zdalnym  nauczaniem. Odbywać się będzie ono  codziennie w godz. 9.00 – 12.00 według  ustalonego planu  za pośrednictwem interaktywnej  platformy  nauczania  Moodle .

           Wszyscy nauczyciele naszej szkoły przygotowują dla Was materiały edukacyjne do zdalnego nauczania. Dostaniecie dokładne instrukcje, jak i według jakiego planu będziemy pracować. Wasi Wychowawcy będą Was wspierać i pomagać w zdalnym nauczaniu. Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga od nas współpracy i zrozumienia.

           Kochane Dzieci, wierzymy, że z czasem w pełni zaakceptujecie taki sposób uczenia się.  Niech obowiązkowość  i codzienna sumienna praca na zajęciach  będzie Waszym  sposobem  na walkę z koronawirusem.  Nie poddawajcie się.

           Na stronie internetowej szkoły znajduje się plan lekcji nauczania zdalnego według, którego będziemy pracować do 10 kwietnia 2020 r.  Proszę Was o systematyczne sprawdzanie swoich e-maili.

       

      Drodzy Rodzice!

          Decyzje, które podejmujemy są podyktowane naszym wspólnym dobrem. Prosimy Rodziców, na których zawsze mogliśmy liczyć , o wspieranie  swoich pociech jak i ich nauczycieli.  Pomóżcie  wdrażać dzieci do nowego  sposobu nauczania i uczenia się.  Aby odnieść  sukces,  potrzebne jest wzajemne zrozumienie siebie jak i sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Proszę o zrozumienie i współpracę tak z wychowawcami, jak i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

           Wszyscy jesteśmy mocno obciążeni nową rzeczywistością, ale dzieci oczekują od nas dorosłych wsparcia i pomocy. Pomagajmy im, ale również dyscyplinujmy, aby cały proces zdalnego nauczania przebiegał sprawnie i przyniósł oczekiwane rezultaty.

                                                                            Dyrektor Szkoły Małgorzata Junyk

       

     • PILNE

     •  

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie informuje, że do dnia  26 kwietnia 2020 rszkoła będzie zamknięta.

      W tych dniach kontakt z sekretariatem szkoły tylko drogą elektroniczną:

       Mała  Jedynka- klasy 0-III

      kontakt telefoniczny 52 384 21 19 sekretariat2@sp1.szubin.pl

      Duża Jedynka- klasy IV-VIII

      sekretariat@sp1.szubin.pl

      Kontakt telefoniczny- 52 384 20 53

      lub 534 990 348

       

      Dyrektor Szkoły Małgorzata Junyk

     • Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Pracownicy szkoły!

     •  

      Niech Święta  Wielkiej Nocy  przypadające w tak trudnym i niebezpiecznym  dla nas wszystkich  czasie  utrzymają nasze marzenia w mocy trwania !                                                 

      Oby w słowach  świątecznych  życzeń   nie zabrakło  wzajemnej życzliwości i wsparcia dla najbardziej tego potrzebujących.

           Życzymy, aby  postawione przed nami wyzwania   w nauczaniu  utwierdziły nas we własnej sile pokonywania trudności.

      Podążajmy przez życie krokiem  ludzkiej godności,  a zmartwychwstanie Chrystusa niech owocuje w naszych duszach mocą wiary, miłości i nadziei na bezpieczną przyszłość.

              Spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy                         

       Dyrekcja

                                                                        

     • APEL Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin Szubiniacy

     • #szubiniacydobromaniacy

      #swiatowydzienzdrowia

       

      Serdecznie zachęcamy do udziału w spontanicznej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy” mającej na celu podziękowanie za zaangażowanie w ratowanie ludzkich żyć oraz pracę na pierwszej linii frontu. W ten sposób chcemy podziękować, służbie zdrowia, policjantom, strażakom, sprzedawcom, kurierom i listonoszom oraz wszystkim tym, którzy narażając swoje zdrowie pracują, abyśmy my mogli zostać w domu.

      Zachęcamy do wykonania prac plastycznych, w których okażecie swoją wdzięczność za ciężką pracę tych ludzi. Format pracy jest dowolny, technika również. Mogą to być plakaty, banery malowane na materiale, czy rysunki na papierze A4. Inicjatywę tą kierujemy do dzieci i młodzieży, którzy ze względu na wprowadzone przez rząd ograniczenia nie mogą w inny sposób włączać się działania społeczne mające na celu „walkę” z COVID-19.

      7 kwietnia, to Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia zachęcamy do wywieszenia wykonanych prac w oknach swoich mieszkań, domów – w akcie solidarności. Wszystkich mieszkańców Gminy Szubin o godz. 18:00 zachęcamy również do wyjścia na balkony, tarasy - dzieci pod opieką dorosłych. W ramach prowadzonej inicjatywy będziecie mogli usłyszeć dzwony kościołów, które symbolizować będą naszą wdzięczność, solidarność i wparcie w tych trudnych chwilach.

      Dla młodzieży będzie to lekcja aktywności obywatelskiej, kształtowania prawidłowych postaw oraz szacunku do ludzkiej pracy.

      Bez Waszego wsparcia drogie dzieci, młodzieży, nasza inicjatywa się nie uda - Bądźcie razem z nami!

       

      Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin Szubiniacy

       

     • EGZAMIN PRÓBNY ÓSMOKLASISTY

     • Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

      W związku z faktem, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
      w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych nauka odbywa się zdalnie, w dniach 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia br. przeprowadzimy próbny egzamin ósmoklasisty.

      Przeprowadzimy go zgodnie z treścią komunikatu: Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty. https://www.cke.gov.pl/

      W każdym dniu egzaminu próbnego o godzinie 9.00 uczniowie klas ósmych naszej szkoły będą mogli pobrać arkusz egzaminacyjny ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. https://www.oke.gda.pl/

      Arkusz z zadaniami można wypełniać w następujący sposób:
       I sposób:

      1. arkusz wydrukować – odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznaczyć
        na KARCIE ODPOWIEDZI, która jest integralną częścią arkusza, a zadania otwarte wykonać w arkuszu;
      2. wykonać zdjęcia karty odpowiedzi i zadań otwartych;
      3. zdjęcia wysłać na adres mailowy wychowawcy;

      II sposób:

      1. otworzyć na pulpicie arkusz egzaminacyjny;
      2. odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznaczyć na kartce papieru oznaczając numery zadań;
      3. odpowiedzi do zadań otwartych również wykonać na kartce papieru;
      4. zdjęcia wykonanych zadań wysłać na adres mailowy wychowawcy;

       

      Czas pracy z arkuszem:

      30.03.2020 r. egzamin z języka polskiego rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 120 minut - do godz. 11.00;

      31.03.2020 r. egzamin z matematyki rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 100 minut - do godz. 10.40;

      01.04.2020 r. egzamin z języka angielskiego rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 90 minut - do godz. 10.30.

       

      Proszę o przesłanie odpowiedzi swoim Wychowawcom w ciągu 30 minut
      od zakończenia pracy z arkuszem.

       

                                        Z-ca Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego
                                                                                                     Lidia Stasiak

     • Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

     • W związku ze stanem epidemii w Polsce informujemy, że psycholog i pedagodzy szkolni dostępni są dla Państwa dzieci w formie e-konsultacji. Zachęcamy do kontaktu na adresy e-mail:

      Psycholog szkolny mgr Marta Mrówczyńska – psychologmartam@gmail.com

      Pedagog szkolny mgr Violetta Zielińska – v.zielinska@gmail.com

      Pedagog szkolny mgr Martyna Piechocka – mpiechockasp1@gmail.com

       Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z książeczką dla dzieci o koronwirusie dostępną do pobrania na:  http://mamyprojekt.pl/koronawirus/