• Psycholog

    •  

     GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

     mgr Marta Mrówczyńska

     e-mail: psychologmartam@gmail.com

     I semestr 2019/2020

     Lekcja

     Poniedziałek

     Wtorek

     Środa

     Czwartek

     Piątek

     8:00 – 14:15

     (6,25)

     10:00- 15:00

     (5)

     Mała jedynka

     8:00 – 14:15

     (6,25)

     10:30 – 15:00

     (4,5)

     8:00 – 12:00

     (4)

     1

     8:00 – 8:45

     Zajęcia z uczniem Vb

     ________

     godz. psychologa

     _________

     Spotkanie ds. wychowawczych

     2

     8:50 – 9:35

     godz. Psychologa

     -------------

      

     ---------------

     godz. psychologa

     3

     9:45 – 10:30

     godz. psychologa

     godz. Psychologa

     godz. psychologa

      

     ---------------

     godz. psychologa

     4

     10:40 – 11:25

     godz. psychologa

     godz. Psychologa

     godz.psychologa

     godz. psychologa

     Czynności administracyjne

     5

     11:35 – 12:20

     Terapia ind. kl.IV b

     godz. Psychologa

      

      

      

      

     --------------

     6

     12:40 – 13:25

     Zajęcia z uczniem IV a

     Zajęcia z uczniem II c

     Terapia ind. VI a

     Zajęcia z uczniem  VIe

     _________

     7

     13:30 – 14:15

     Zajęcia z uczniem V b

      

     Terapia ind. kl. III c

     Terapia ind. VII

     Terapia ind. VI d

     _________

     8

     14:20 – 15:05

     _________

     Dyżur dla rodziców

     _________

     Terapia ind. VII

      

     _________

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Po co psycholog w szkole?

     Psycholog szkolny przede wszystkim przeprowadza rozmowy oraz spotkania o charakterze terapeutycznym. Sprawa z wyjaśnieniem słowa „rozmowa” może być dość skomplikowana. Czym różni się rozmowa z psychologiem od rozmowy z ciocią, babcią, mamą czy inną osobą?  Czym róż­ni się roz­mo­wa ucznia z psy­cho­lo­giem od roz­mo­wy z na­uczy­cie­lem?

     Mowa i słowo jest ogromnym narzędziem do wzbu­dza­nia re­flek­sji, mo­dy­fi­ko­wa­nia swo­je­go za­cho­wa­nia w po­żą­da­ny spo­sób i osią­ga­nia po­sta­wio­nych so­bie ce­lów. To właśnie psycholodzy zdobywają wiedzę na temat używania słowa i mowy oraz na temat funkcjonowania ludzkiej psychiki i sposobu funkcjonowania człowieka. Psy­cho­log ma za za­da­nie po­móc ina­czej spoj­rzeć na oma­wia­ny te­mat.

      Z mojego doświadczenia wynika, że do jednych z najczęściej spotykanych problemów wśród dzieci i młodzieży należą depresja, stres, trud­no­ści w ucze­niu się lub or­ga­ni­zo­wa­niu cza­su pra­cy i go­dze­nia go ze swo­im hob­by, trud­no­ści w re­la­cjach z ró­wie­śni­ka­mi, brak mo­ty­wa­cji, prze­ży­wa­na złość i fru­stra­cja.

     Oprócz uczniów z pomocy psychologa korzystają również nauczyciele oraz rodzice. Psycholog pomaga w zrozumieniu trudnej sytuacji dziecka. Podpowiada, co można zrobić aby sytuacja się poprawiła. Wyjaśnia specyfikę funkcjonowania dziecka i podpowiada co jest objawem trudności a co zagrywką ze strony ucznia.

     Podsumowując psycholog ma pomóc dzieciom i młodzieży uporać się z ich problemami szkolnymi, rodzinnymi, procesem dojrzewania, problemami w kontakcie z rówieśnikami. Pomaga w sta­wa­niu się czło­wie­kiem my­ślą­cym sa­mo­dziel­nie i w zgo­dzie z wła­sny­mi war­to­ściami oraz z po­sza­no­wa­niem war­to­ści in­nych osób.

      

      

      

     Warto przeczytać:

      

      

                                          Ruth Maxwell

                                  „Dzieci, Alkohol, Narkotyki”

                                   

      

            

      

      

                                        

      

      

                                   Marzena Pasek 

                                 „Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko”

       

                                           

      

      

         

                            Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka

                                 Sposób na trudne dziecko”

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                           Faber Adele, Elaine Mazlish

                          „Rodzeństwo bez rywalizacji”

      

      

                                                   

      

      

                                         

      

      

                                               Małgorzata Musiał

                             „Dobra relacja.

                             Skrzynka z narzędziami

                             dla współczesnej rodziny”