• Regulamin Świetlicy

    • REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

     IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

     W SZUBINIE

      

      

     Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas IV-VIII SP przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb środowiska.

     Świetlica realizuje zadania ujęte w Statucie Szkoły.

      

     I . Cele i zadania świetlicy.

      1.      Celem działalności świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości..

     2.      Do zadań świetlicy należy:

     a)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

     b)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

     c)      ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć    w tym zakresie,

     d)      organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego życia,

     d)      kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,

     e)      rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

     f)  współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,

      g)    zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

      

     3.      Świetlica obejmuje opieką dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

      

     II. Organizacja pracy w świetlicy: 

      

     1.      Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

     2.      Opiekę nad grupą wychowanków sprawuje wychowawca imiennie odpowiadający  za kierunek opieki i wychowania dzieci.

     2.      Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.

     3.      Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 25 osób.

     4.  Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku według ustalonego  harmonogramu.

     5.     Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.

     6.      Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu działań opiekuńczo- wychowawczych.7. Świetlica jest bezpłatna, na wniosek i za zgodą rodziców przyjmowane są dobrowolne wpłaty na pomoce dydaktyczne oraz materiały piśmienne.

      

     II.  Wychowankowie świetlicy:

      1.   Dzieci  do świetlicy przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) – "KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY.doc ".

     2. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje - Komisja kwalifikacyjna składająca się: z Dyrektora Szkoły, kierownika świetlicy, pedagoga, wychowawcy świetlicy. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole.

     3.  Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Konwencja Praw Dziecka i regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej.

      

      WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

      

     1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

     2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

     3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

     4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

     5. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

     7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

     8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

     9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

     10. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć, jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).

     11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

     12. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

     13. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

     14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

     15. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

     16. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.

     17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

      

      

     PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

     Uczeń ma prawo do:

     a) respektowania i swoich praw i obowiązków,

     b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

     c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

     d) życzliwego, podmiotowego traktowania,

     e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

     f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

     g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

      

      

      

     OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

     Uczeń ma obowiązek:

     a) dbać o ład i porządek,

     b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

     c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

     d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

     e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

     f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

     g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

      

     WYRÓŻNIENIA

     1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę i kierownika świetlicy.

     2. Drobne nagrody za udział w konkursach i pracach codziennych i dodatkowych.

     3. Wyeksponowanie nagrodzonych prac.

     4. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do dzienniczka ucznia.

     5. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

      

     KARY

     1. Upomnienie przez wychowawcę lub kierownika świetlicy.

     2. Uwaga pisemna do dzienniczka ucznia.

     3. Odsunięcie od zajęć świetlicowych.

     4.  Obniżenie oceny z zachowania.

      

      

      

     OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

      

     1. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.

     2. Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.

     3. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji.

     4. Wychowawca świetlicy w szczególności zobowiązany jest do:

     • dbania o bezpieczeństwo wychowanków,

     • przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak najbardziej efektywny,

     • dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu, inicjatywy,

     • dbania o kulturę spożywania posiłków,

     • przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.,

     • dbania o dobre imię szkoły,

     • wykazywania troski o powierzony sprzęt,

     • przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej,

     • przestrzegania zasad współżycia społecznego,

     • tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów,

     rozwiązywania ewentualnych konfliktów.

     5. Nauczyciel świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły.

     6. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.

     7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

     • zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych przypadkach),

     • zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka,

     • poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły.

     2.      Kierownik świetlicy podlega Dyrektorowi Szkoły.

      

     III. Dokumentacja.

     W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

     1. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.

     2. Nauczyciele świetlicy dokumentują swoją pracę wpisując tematy zajęć do dziennika zajęć i potwierdzają to podpisem.

     3. Pobyt dziecka w świetlicy jest dokumentowany wpisem do „Zeszytu obecności dziecka w świetlicy szkolnej”. Odbiór ucznia jest potwierdzany podpisem osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Szczegółowe procedury odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej zostały opracowane przez Szkolnego Koordynatora do spraw Bezpieczeństwa.

     4. Liczbę etatów pracowników pedagogicznych i administracyjnych ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym Dyrektor Szkoły.