• Regulamiin dowozów

    • REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH, UCZNIÓW

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZUBINIE

      

     Zasady ogólne

      

     1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

     a) szkole, należy przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej lub szkołę podstawową,

     b) uczniu, należy przez to rozumieć dziecko przedszkolne, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, ucznia szkoły podstawowej,

     c) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej.

     2. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Szubin jest Gmina Szubin. Organizator dowożenia określa w planie dowozów trasy dla autobusów szkolnych. Godziny odjazdów oraz przystanki określają dyrektorzy szkół.

     3. Listę osób dowożonych ustala dyrektor szkoły, do której uczniowie są dowożeni i w terminie do 10 września każdego roku przekazuje ją do Gminy Szubin.

     4. Opiekunowie dzieci dowożonych do szkół zatrudniani są przez Burmistrza Szubina.

     5. Opiekunowie sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach dowożących uczniów do szkół.

     6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do ścisłej współpracy z organizatorem dowozów i opiekunami w zakresie dowozu i odwozu uczniów.

     7. Organizator dowozu współpracuje z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.

     8. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.

     9. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu/busa, które ustalają dyrektorzy szkół są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.

     10. W przypadku opóźnienia autobusu/busa uczniowie czekają na przystanku max. 25 min po czym wracają do domów.

     11. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice, o czym powiadamia rodziców dyrektor szkoły.

     12. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy.

     13. W przypadku awarii autobusu opiekun ściśle współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym dyrektora szkoły.

     14. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków pogodowych/drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu Gmina Szubin może odwołać kurs w porozumieniu z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły.

      

     Obwiązki ucznia

      

     1. Z przewozów może korzystać każdy uczeń, który jest zapisany na liście uczniów dowożonych.

     2. Brak akceptacji regulaminu lub niedostarczenie do szkoły, do której uczeń uczęszcza zobowiązania w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przewozu ucznia do i ze szkoły.

     3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

     a) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,

     b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

     c) zachowywać się w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, zachowywać się w sposób wulgarny, hałaśliwy,

     d) dokonywać zniszczeń w autobusie.

     4. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w wyznaczonych przez dyrektora szkoły miejscach uzgodnionych z przewoźnikiem.

     5. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

     6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych użytkowników na niebezpieczeństwo.

     7. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie do świetlicy lub bezpośrednio na lekcję.

     8. Uczniowie powracający do domu po lekcjach oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

     9. Po wyjściu z autobusu uczniowie przechodzą na drugą stronę jezdni wyłącznie pod opieką opiekuna.

     10. Uczniowie dowożeni muszą dostosować się do zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów przewozu i kierowcy.

      

     Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów

      

     1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusowego aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu.

     2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach.

     3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez nich osoba zobowiązani są do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby upoważnionej, uczeń przywożony jest do szkoły skąd po interwencji odbierają go rodzice na własny koszt.

      

     Obowiązki opiekuna uczniów w czasie przewożenia uczniów

      

     1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do lub wysiadania z autobusu oraz w trakcie przewozu. Opiekun powinien posiadać imienną listę uczniów dowożonych na danej trasie.

     2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką opiekun ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwo przewozu:

     a) w trakcie przewozu przebywa wewnątrz autobusu,

     b) po zatrzymaniu autobusu, otwiera przednie drzwi i wysiada na zewnątrz,

     c) sprawdza czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla uczniów,

     d) nadzoruje wsiadanie uczniów i w razie potrzeby służy pomocą, przestrzegając zasady że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi,

     e) po wejściu wszystkich uczniów do autobusu opiekun sprawdza czy uczniowie zajęli miejsca,

     f) po zamknięciu drzwi autobusu oraz sprawdzeniu czy zamknięte są tylne drzwi – awaryjne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,

     g) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w autobusie podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia bez jakiejkolwiek przemocy fizycznej. W razie potrzeby, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu autobusu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania autobusu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze,

     h) w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się autobusu opiekun otwiera drzwi i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających,

     i) nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą i przeprowadza na drugą stronę drogi jeśli jest taka potrzeba,

     j) po wyjściu uczniów opiekun wraca do autobusu i daje sygnał kierowcy do dalszej jazdy,

     k) odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania autobusu na pierwszym przystanku rozpoczynającym dowóz, a kończy z chwilą opuszczenia autobusu przez ostatniego ucznia na ostatnim przystanku.

      

     Postanowienia końcowe

      

     1. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez dyrektora danej szkoły wszystkim uczniom dowożonym najpóźniej w pierwszym tygodniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.szubin.pl oraz na stronach internetowych szkół.

     2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje:

     a) opiekun w porozumieniu z dyrektorem szkoły – podczas trwania przewozu,

     b) organizator dowozów – w innym czasie.

     3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

     4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

      

     WYKAZ PRZYSTANKÓW AUTOBUSU SZKOLNEGO

      

     Trasa: Szubin – Łachowo – Szubin

      

     Nazwa miejscowości Numer przystanku Miejsce

     Szubin 1 Przystanek PKS przy Nadleśnictwie

     Łachowo 2 Stary przystanek PKS w Łachowie

     Łachowo 3 Łachowo - majątek

     Trasa: Szubin – ul. Powstańców Wlkp.

     Nazwa miejscowości Numer przystanku Miejsce

     1 ul. Jaskółcza

     2 Koniec ul. Powst. Wlkp. przy szosie na Kołaczkowo Szubin

     3 Przy tartaku (w drodze powrotnej)

     Trasa: Szubin – Smolniki od strony Kowalewa – Nowy Świat – Szubin

     Nazwa miejscowości Numer przystanku Miejsce

     1. Smolniki  Smolniki 3

     2. Smolniki 6 (Nowy Świat)

     3. Smolniki „ konie”

     4. Smolniki „ koło krzyża”

      

     Trasa: Szubin – Godzimierz – Grzeczna Panna – Szubin

      

     Nazwa miejscowości Numer przystanku Miejsce

     Łachowo 1 Koło domu p. Wojtczaków

     Godzimierz 1 2 Wiata przy domu p. Kulikowskiej

     Godzimierz 2 3 Przy starej szkole

     Godzimierz 3 4 Przy domu p. Jasińskich

     Godzimierz 4 5 Przy domu p. Borowiak

     Grzeczna Panna 6 Suchy Pies

     Grzeczna Panna 7 Przystanek

     Szubin Wieś 8 Przystanek PKS

     Szubin 9 Przystanek koło cmentarza (młodzież ze szkół średnich)

     Szubin 10 Przedszkole nr 3 (również dla młodzieży z gimnazjum)

     Szubin 11 SP 1

     Szubin 12 SP 2

     Szubin 13 Szkoła specjalna

      

     Trasa: Szubin – Kornelin – Drogosław – Smolniki – Szubin

      

     Nazwa miejscowości Numer przystanku Miejsce

     Smolniki 1 Przystanek PKS (w drodze do Kornelina )

     Drogosław 2 Przystanek PKS

     Kornelin 3 Szkoła

     Smolniki 4 Przystanek PKS (w drodze do Szubina)

     Smolniki 5 Przystanek PKS jw.

     Reputki 6 Przystanek PKS

     Reputki 7 Koło krzyża