• Rekrutacje klasy I

    • Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

     Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły

     w Szubinie rok szkolny 2020/2021

      

      

     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

     1.            Szkole – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie

     2.            Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie.

     3.             Rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów  prawnych.

                             

     I. Obowiązek szkolny

     1.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

     2.      W roku szkolnym 2020/2021 obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko, które w roku 2020 kończy siedem lat.

     3.      Wymogu, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się wobec dziecka, które decyzją dyrektora podjętą na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zostało odroczone od obowiązku szkolnego.

      

     II. Zasady rekrutacji

     1.      Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w jej obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców.

     2.      Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do klasy pierwszej w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców.

     3.      Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

     4.      Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

     5.      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym:

     1)       W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka    - 15 pkt,

     2)       Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły           - 10 pkt,

     3)       W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  -  5 pkt.

     6.      Dyrektor szkoły, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2020 r. podaje do wiadomości kryteria, o których mowa w pkt. 5.

     7.      W celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w pkt. 5, należy przedłożyć odpowiednie oświadczenia.

     8.      Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniów niepełnosprawnych.

      

     III. Zapisy

     1.      Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,  w obwodzie której ono mieszka, zobowiązani są rodzice.

     2.      Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoly formularza zgłoszenia do klasy I, wypełnieniu i podpisaniu, a następnie złożeniu formularza w sekretariacie szkoły.

      

     IV. Terminy rekrutacji

     1.      Na rok szkolny 2020/2021 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor szkoły w uzgodnieniu z burmistrzem.

     2.      Przyjmuje się terminarz rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej:

     1)      zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej, które objęte były wychowaniem przedszkolnym odbywają się w terminie od 2 marca do 27 marca 2020 roku.

     2)      Rodzice składają formularz zgłoszeniowy, potwierdzony własnoręcznymi  podpisami oraz składają deklarację w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych z religii lub etyki w terminie  do 27  marca 2020 r.

     3.      Do dnia 10 kwietnia 2020 r. następuje ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

     4.      W przypadku złożenia przez rodziców wniosku o przyjęcie do klasy I ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami, wszczyna się postępowanie rekrutacyjne w terminie od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

     5.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminie do 31 sierpnia.

     6.      Szczegółowy terminarz zapisów dyrektor szkoły ogłasza na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

     7.      W przypadku nie przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I, rodzice zostają powiadomieni pisemnie niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

      

     V. Dokumenty

     1.      Formularz zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zawiera:

     1)    imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku      numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

     2)     imiona i nazwiska rodziców kandydata;

     3)     adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

     4)     adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

     2.      Wzór formularza zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

     3.      Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły na wolne miejsca zawiera:

     1)      imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

     2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata;

     3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

     4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

      

     4.      Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

     5.      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie, a fałszywych zeznań rodzic jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

     6.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

     7.      Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu. w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

     8.      Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku.

     9.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

      

     VI. Postępowanie rekrutacyjne

     1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

     2.      Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

     3.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

     1)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

     2)         ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

     3)         sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

     4.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

     5.      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

     6.      Listy, o których mowa w pkt. 4 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

     7.      Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. 5, jest określany  w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

      

     VII. Podział klasy na oddziały

     1.         W przypadku większej liczby przyjętych uczniów do klasy pierwszej (powyżej 25), w sprawie przydziału dzieci do określonych oddziałów decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

     2.         Uczniów do poszczególnych zespołów klasowych przydziela Szkolna Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę w szczególności:

     1)      miejscowość, z której uczniowie będą dojeżdżać do szkoły,

     2)      aspekt przebywania dzieci w jednej grupie sześciolatków,

     3)      proporcjonalny udział dziewcząt i chłopców w oddziale.

     3.      Dyrektor szkoły przekazuje listy uczniów wychowawcom klas I.

      

     VIII. Tryb odwoławczy

     1.      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i uczniów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

     2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

     3.      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

     4.      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      

     Obwód szkolny Szkoły Podstawowej nr 1

     im. Króla Władysława Jagiełły

     w Szubinie przy ul. gen. K. Grudzielskiego 21 obejmuje:

      

     1. Ulice Szubina: Asnyka, Broniewskiego, Browarna, C. K. Norwida, Dąbrowskiej, Dworcowa, gen. K. Grudzielskiego, Glinica, Harcerska, ks. J.Kątnego,  Kasprowicza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka,  ks. Wł. Mączkowskiego, Łabiszyńska, Matejki, Mickiewicza, Młyńska, Nakielska (bez numerów 19 i 21), Paderewskiego, Plac Kościelny, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Reja, Rynek, Sędziwoja Pałuki, Sienkiewicza, Słowackiego, Świętego Marcina, W. Szymborskiej, Szkolna, Wiejska, Winnica od nr 1 do 30, Wyspiańskiego, Zamek, Żeromskiego;


     2. Miejscowości: Drogosław, Godzimierz, Grzeczna Panna, Kornelin, Smolniki, Szubin Wieś, Zazdrość,  
     Łachowo – część wsi: budynki o numerach 1 – 16, 26 – 37, 45 oraz 54 – 57.

      

     ZAŁĄCZNIKI

     2020_wniosek_klasa_1_.doc

     2020_zgloszenie_klasa_1_(1).doc