• Rekrutacje przedszkole

    • Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych

     prowadzonych przez Gminę Szubin na rok szkolny 2020/2021

      

      

     Prowadzenie przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym gminy, dlatego też oferta związana z edukacją przedszkolną, wychowaniem i opieką w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych adresowana jest w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Szubin.

     1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w sposób tradycyjny ( składanie wniosków i dokumentacji w wersji papierowej ).
     2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
     3. Do Samorządowego Przedszkola nr 2 i 3 w Szubinie  mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu dzieci młodsze, minimum 2,5 letnie.
     4. Do Publicznego Przedszkola „Iguś” w Zamościu mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu dzieci młodsze, minimum 2,5 letnie.
     5. Do Publicznego Przedszkola w Chomętowie mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu dzieci młodsze, minimum 2,5 letnie.
     6. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Szubinie mogą uczęszczać dzieci   w wieku 6 lat.
     7. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie wiejskim mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-6 lat.
     8. Godziny pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkoli i szkół i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
     9. Rodzice składają wniosek o  przyjęcie dziecka do maksymalnie 3  przedszkoli oddziałów przedszkolnych. We wniosku rodzice  wskazują  kolejność placówki( przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej ) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
     10. Dane podawane przez rodziców są dobrowolne. W przypadku nie podania informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

     W przypadku braku miejsc w przedszkolach Burmistrz Szubina wskaże miejsce w oddziałach przedszkolnych, w których dzieci sześcioletnie będą mogły realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

     Terminarz rekrutacji

     • 24.02.2020 – 01.03. 2020 roku - składanie przez rodziców deklaracji na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
     • 02.03.2020 – 27.03.2020 roku – składanie wniosku o przyjęcia  dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy lub zmieniającego przedszkole.
     • 10.04.2020 roku – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
     • 15.04.2020 – 17.04 2020 roku – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
     • 24.04.2020 roku – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
     • do 30.04 2020 roku – dyrektor przedszkola/szkoły powiadomienia pisemnie rodziców o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego   w szkole podstawowej.

      

          W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dyrektor przedszkola/ szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do  29 maja  2020 roku.

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do przedszkola/oddziałuprzedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021

      

     04.05.2020 - 15.05.2020 - składanie wniosków wraz z załącznikami.

     - 20.05.2020 - podanie do publicznej wiadomościlisty kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     - 21.05.2020 - 22.05.2020 - potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( zał.nr 7)

     26.05.2020 - podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

     - do 29.05.2020 - dyrektor przedszkola/szkoły powiadamia pisemnie rodziców o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

      

     Procedura odwoławcza

          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

           Uzasadnienie sporządza się terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka  z wnioskiem.

     Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola/szkoły odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

     Dyrektor publicznego przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

     Ważne pojęcia

     • „przedszkole pierwszego wyboru” – jest to przedszkole/ oddział przedszkolny  w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo  zapisać dziecko w pierwszej kolejności,
     • „wniosek rekrutacyjny” – to formularz podania do wypełnienia przez rodziców/prawnych opiekunów przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
     • „ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – jest dokumentem wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dotyczy dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
     • „rodzic” – ilekroć używa się tego sformułowania należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego.

     Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym   po uprzednim przyjęciu deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz dzieci     6-letnich.

     1. Rekrutacja dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
     2. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola i oddziału przedszkolnego po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole/ oddział przedszkolny.
     3. Rekrutacja dzieci  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
     4. Rekrutacja dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego nie będących mieszkańcami gminy Szubin.

      

     1. Rekrutacja dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym    przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

      

      W pierwszej kolejności do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w gminie Szubin i kontynuujące korzystanie z oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ( korzystających z usług danego przedszkola, szkoły w roku szkolnym 2018/2019). Podstawą zapisania dziecka  do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie wypełnionej deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, którą można:

     1. pobrać w wersji elektronicznej dostępnej na stronie: szubin.pl,
      wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole,
     2. wypełnić wersję papierową  otrzymaną w przedszkolu/ szkole.

     W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym   przedszkolu,  oddziale przedszkolnym     w szkole podstawowej i zostaną dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców/ prawnych opiekunów do przedszkola, oddziału przedszkolnego     w szkole podstawowej w terminie od 24 lutego do 28 lutego 2020   roku.

      

      

     1. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole/ oddział przedszkolny.

      

     Podstawą zapisania dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionego „wniosku rekrutacyjnego”

     1. „wniosek rekrutacyjny” można : pobrać w wersji elektronicznej dostępnej na stronie: szubin.pl, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”/szkole,
     2. wypełnić wersję papierową  otrzymaną w przedszkolu/ szkole.

      

     Wypełniając „wniosek rekrutacyjny” należy wskazać przedszkole/oddział przedszkolny    w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

     W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „wniosek rekrutacyjny” zostanie wypełniony w wersji papierowej i dostarczony z podpisem rodziców/ prawnych opiekunów do „przedszkola pierwszego wyboru” w terminie od 02 .03 do 27.03. 2020 roku.

      

      

     1. Rekrutacja dzieci  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

      

      

     Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia do oddziałów integracyjnych będzie przeprowadzana w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące organizowania szkolnictwa specjalnego.

      

      

     1. Rekrutacja dzieci do przedszkola,  oddziału przedszkolnego nie będących mieszkańcami gminy Szubin.

      

     Prowadzenie przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych jest zadaniem własnym gminy, dlatego do Szubińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Szubin przyjmowane w pierwszej kolejności są dzieci, które mieszkają na terenie gminy Szubin. W związku z tym dzieci, które nie są mieszkańcami gminy Szubin mogą być przyjmowane do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tylko:

     1. w czasie rekrutacji uzupełniającej przeprowadzonej do 29 maja  2020 roku,
     2. w przypadku wolnych miejsc,

     W związku z tym po spełnieniu powyższych warunków „rodzic” jest zobowiązany   do złożenia „ wniosku rekrutacyjnego” w przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej  oddział przedszkolny do 29 maja 2020 r.

     1. Wniosek rekrutacyjny można: pobrać w wersji elektronicznej dostępnej na stronie: szubin.pl,
      wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w „ przedszkolu pierwszego wyboru”
     2. wypełnić wersję papierową  otrzymaną w przedszkolu/ szkole.

      

      

     UWAGA

     1. Rodzice dzieci starszych niż 6-letnie chcący zapisać dziecko vb do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole winni dołączyć do „wniosku rekrutacyjnego” decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
     2. Dzieci, które są mieszkańcami gminy Szubin i będą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem ustawy Prawo oświatowe  mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

      

      

      

     Kryteria rekrutacji

     Dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnionych kryteriów. Kolejność złożonych wniosków nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola czy oddziału przedszkolnego.

      

     Kryteria ustawowe – pierwszy etap rekrutacyjny

     Lp.

     kryterium

     punktacja

     1

     Wielodzietność rodziny dziecka

     1pkt

     2

     Niepełnosprawność dziecka

     1pkt

     3

     Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

     1pkt

     4

     Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

     1pkt

     5

     Niepełnosprawność obojga z rodziców dziecka

     1pkt

     6

     Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

     1pkt

     7

     Objęcie dziecka pieczą zastępczą

     1pkt

     Kryteria ustalone przez organ prowadzący – drugi etap rekrutacyjny

     1

     Dziecko, którego oboje rodziców  pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym

     6pkt

     2

     Dziecko którego jeden z rodziców pracuje lub studiuje

     2pkt

     3

     Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru

     3pkt

     4

     Dziecko z rodziny objętych pomocą społeczną

     3pkt

     5

     Dziecko korzystające z przedszkola powyżej 8 godzin

     4pkt

      

     W przypadku równej ilości punktów uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyznaniu miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym decydować będzie data urodzenia kandydatów ( preferowana będzie kolejność od najstarszego    do najmłodszego kandydata ).

     Sposób dokumentowania informacji zawartych we „wniosku rekrutacyjnym”

     • Pod pojęciem wielodzietności należy rozumieć rodzinę z co najmniej trójką dzieci        - w celu potwierdzenia tego kryterium należy złożyć oświadczenie.
     • Niepełnosprawność dziecka- należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
     • W przypadku kryteriów: niepełnosprawność jednego z rodziców, obojga rodziców, rodzeństwa dziecka należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności(lub orzeczenie  lekarza orzecznika ZUS o : całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy)

      

     • Samotne wychowywanie dziecka- oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

      Potwierdzeniem tego faktu są  dokumenty:

     - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu,

     - oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

     • Dla dziecka objętego pieczą zastępczą potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

     - postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

     - zaświadczenie z PCPR o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą o której mowa w art.72, ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

     - zaświadczenie o umieszczeniu dziecka  w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

      

     • Potwierdzeniem zatrudnienia  rodzica/rodziców, prawnego opiekuna /opiekunów  jest oświadczenie.
     • Potwierdzeniem odbywania studiów dziennych jest oświadczenie.
     • Dziecko z rodziny objętej pomocą społeczną – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
     • Dla potwierdzenia zamieszkania dziecka w gminie Szubin podczas składania „wniosku rekrutacyjnego” „rodzic” jest zobowiązany dołączyć oświadczenie  o miejscu zamieszkania.

      

      

     ZAŁĄCZNIKI

     Klauzula_RODO.pdf                                                                                                                                          Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu.pdf                                                                                                                    Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.pdf                                                                 Oswiadczenie_o_samotnym_wychowaniu_dziecka.pdf

     Oswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf